OBCHODNÍ PODMÍNKY

Účast na všech akcích je dobrovolná. Seminář, kurz nebo přednáška není náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči.

1.  Pojmy

1.1. Poskytovatelem se rozumí KvanTra s.r.o. (Ing. Tomáš Michal), se sídlem Rybná 716/24 , Praha 1, 110 00, IČ: 04880935.

1.2.  Zájemcem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, jíž se Poskytovatel na základě Objednávky zavázal poskytnout služby dle Objednávky.

1.3.  Objednávkou se rozumí objednávka služeb uvedených na webových stránkách Poskytovatele (www.umenivedomehobyti.cz), a to prostřednictvím objednávkového formuláře, který je na výše uvedených internetových stránkách umístěn, prostřednictvím e-mailu Poskytovatele, nebo na telefonním čísle Poskytovatele.

1.4.  Službou se rozumí veškeré služby spojené s účastí na Kurzu, a to dle konkrétní Objednávky.

1.5. Kurzem se rozumí několikadenní, jednodenní nebo večerní transformační praktický kurz, délka trvání je uvedena u každého kurzu. Během kurzu se střídá teorie s praxí. Všechny kurzy vede Ing. Tomáš Michal

1.6.  Lektorem se rozumí Poskytovatelem určená osoba, která vede Kurz.

2.  Předmět obchodních podmínek

2.1.  Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Poskytovatele a Zájemce při uzavírání smlouvy mezi Poskytovatelem a Zájemcem a při poskytnutí Služby Poskytovatelem Zájemci.

3.  Uzavření smlouvy

3.1.  Smlouva mezi Zájemcem a Poskytovatelem je uzavřena okamžikem potvrzení Objednávky Kurzu Poskytovatelem. Tímto okamžikem vzniká Zájemci povinnost uhradit cenu Kurzu a Poskytovateli povinnost umožnit Zájemci po provedení této úhrady účast na Kurzu.

3.2.  Zájemce, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od jejího uzavření. Poskytovatel v takovém případě vrátí Zájemci uhrazené prostředky do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy.

3.3.  V případě, že lhůta dle předchozího odstavce neuplyne před zahájením Kurzu, souhlasí Zájemce výslovně s tím, že Poskytovatel začne s poskytováním Služby před uplynutím této lhůty a právo Zájemce na odstoupení od smlouvy v takovém případě zaniká.

4.  Přihlášení do Kurzu

4.1.  Objednávka Kurzu je možná prostřednictvím objednávkového formuláře na internetové adrese www.umenivedomehobyti.cz, popř. prostřednictvím e-mailové adresy kvantrovka@gmail.com. Zájemce je povinen uvést údaje pravdivě a takovým způsobem, aby jej bylo možné kontaktovat před zahájením Kurzu.

4.2.  S výjimkou telefonické Objednávky je Objednávka Kurzu následně potvrzena Poskytovatelem e-mailem. Rozhodující pro účast na Kurzu jsou informace obsažené v potvrzovacím e-mailu. V případě, že tyto informace nejsou v souladu s Objednávkou, je Zájemce povinen na to Poskytovatele upozornit ihned po obdržení potvrzovacího e-mailu.

5.  Úhrada Kurzu

5.1.  Úhrada ceny Kurzu se provádí na základě údajů poskytnutých při potvrzení Objednávky. Okamžikem připsání úhrady v požadované výši na účet Poskytovatele vzniká Poskytovateli povinnost poskytnout Zájemci Kurz splňující specifikaci Kurzu uvedenou v Objednávce. Úhrada ceny Kurzu musí být provedena do 15 dnů od potvrzení Objednávky, nejpozději však 3 pracovní dny před zahájením Kurzu.

5.2.  Nebude-li úhrada ceny Kurzu provedena řádně a včas, smlouva uzavřená mezi Poskytovatelem a Zájemcem se tím od počátku ruší.

6.  Práva a povinnosti Zájemce

6.1.  Zájemce má právo absolvovat Kurz pouze za podmínky řádné úhrady ceny Kurzu dle Objednávky.

6.2.  Zájemce je povinen při účasti na Kurzu nenarušovat jeho průběh.

6.3.  Poskytovatel nebo Lektor je oprávněn Zájemce vyloučit z části Kurzu v případě, že Zájemce bude průběh Kurzu resp. jeho jednotlivých částí narušovat svým nevhodným chováním. Pokud bude Zájemce průběh Kurzu nevhodným chováním narušovat opakovaně, či zvláště hrubým způsobem je Poskytovatel oprávněn Zájemce vyloučit z celého Kurzu s okamžitou účinností.

6.4.  V případě vyloučení Zájemce z Kurzu či jeho části nemá Zájemce nárok na vrácení uhrazené ceny Kurzu, ani její poměrné části.

6.5.  Zájemce je v celém průběhu semináře za sebe plně odpovědný. Pokyny Poskytovatele nebo Lektora jsou pouze návrhy, kterými se Zájemce řídí podle vlastního uvážení.

6.6.  Bez výslovného souhlasu Poskytovatele nelze v průběhu Kurzu pořizovat jakékoli zvukové nebo audiovizuální nahrávky ani fotografie.

6.7.  Zájemce se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele nebude dále organizovaně, ani jinak šířit informace, které se dozvěděl na Kurzu, nebo v souvislosti s ním. V případě porušení tohoto ustanovení ze strany Zájemce má Poskytovatel nárok na smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok Poskytovatele na náhradu škody.

6.8.  Zájemce bere na vědomí, že podmínkou účasti na Kurzu je podpis Podmínek k účasti, jejichž znění je dostupné na internetových stránkách Poskytovatele. Podmínky k účasti musí být Zájemcem podepsány nejpozději společně se zahájením Kurzu, v opačném případě je Poskytovatel oprávněn Zájemce z účasti na Kurzu vyloučit, a to bez nároku na náhradu ceny Kurzu nebo její části.

6.9.  Porušení Podmínek k účasti dle předchozího odstavce je důvodem pro vyloučení Zájemce z celého Kurzu s okamžitou účinností, a to bez nároku na náhradu ceny Kurzu nebo její části.

7.  Práva a povinnosti Poskytovatele

7.1.  Poskytovatel je oprávněn změnit jednostranně podmínky Zájemcem objednaného Kurzu např. časový harmonogram Kurzu, přičemž je povinen o tom Zájemce neprodleně vyrozumět. Touto změnou podmínek nesmí být zásadně dotčen charakter Kurzu.

7.2.  Poskytovatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů změnit místo konání a termín konání Kurzu, případně jeho čas, přičemž je povinen o tom Zájemce neprodleně vyrozumět. V případě, že Zájemce nový termín nepřijme, má v takovém případě Zájemce nárok na vrácení ceny Kurzu do 30 dnů ode dne, kdy Zájemce Poskytovateli sdělí, že nový termín nepřijímá.

7.3.  Poskytovatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů Kurz zrušit, zejména je-li počet přihlášených zájemců, kteří uhradili cenu Kurzu nižší než patnáct (15), přičemž je povinen o tom Zájemce neprodleně vyrozumět. V případě, že si Zájemce nevybere jiný Kurz z nabídky Poskytovatele, Poskytovatel vrátí Zájemci celou Zájemcem uhrazenou částku nejpozději do 30 dnů ode dne zrušení Kurzu.

8.  Storno podmínky

8.1. V případě, že Zájemce uhradil plnou cenu Kurzu, je oprávněn zrušit Objednávku e-mailem zaslaným na adresu info@umenivedomehobyti.cz. Zrušením Objednávky Poskytovateli zaniká povinnost poskytnout příslušný Kurz Zájemci a vzniká povinnost vrátit Zájemci uhrazené prostředky, popř. jejich část dle následujících kritérií:

8.1.1. v případě zrušení Objednávky méně než 2 týdny před zahájením Kurzu je účtován storno poplatek ve výši 1500,- Kč

8.1.2. v případě zrušení Objednávky méně než 3 dny před zahájením Kurzu je účtován storno poplatek ve výši  100 % ze zaplacené částky, nebo poměrná část ceny “balíčku” více kurzů (tedy např. z balíčku 3 kurzů 1/3 ceny balíčku)

8.2.  Storno poplatky dle předchozího odstavce je Poskytovatel oprávněn jednostranně započíst oproti nároku Zájemce na vrácení ceny Kurzu, nebo její části.

8.3.  Částka bude Zájemci převedena nejpozději do 30 dnů po obdržení e-mailu o zrušení Objednávky.

9.  Ochrana osobních údajů

9.1.  Poskytovatel se zavazuje, že všechny osobní údaje poskytnuté Zájemcem budou shromažďovány a zpracovány pouze pro účely poskytnutí Služby.

9.2.  Zájemce odesláním Objednávky prohlašuje, že souhlasí s tím, aby jeho kontaktní údaje (e-mail a/nebo telefonní číslo) byly Poskytovatelem poskytnuty ostatním účastníkům Kurzu. Tento souhlas může být kdykoli a jakoukoli formou odvolán.

9.3.  Zájemce odesláním Objednávky prohlašuje, že souhlasí se zpracováním veškerých svých osobních údajů uvedených při přihlašování pro potřeby Poskytovatele.

9.4.  Zájemce odesláním Objednávky taktéž prohlašuje, že souhlasí s pořizováním audiovizuálních záznamů a/nebo fotografií své osoby. Tyto záznamy a fotografie budou sloužit především pro potřeby Zájemce v rámci Kurzu, a Zájemce dává souhlas k jejich dalšímu využití Poskytovatelem. Poskytovatel se zavazuje, že nebude audiovizuální záznamy a/nebo fotografie Zájemce bez jeho výslovného předchozího souhlasu využívat pro marketingové účely. Jakýkoli ze souhlasů, uvedených v tomto odstavci může být kdykoliv a jakoukoli formou odvolán a Poskytovatel v takovém případě nadále nesmí uvedený audiovizuální záznam a/nebo fotografie jakkoli použít.

10.  Platnost

10.1.  Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dnem 10. 8. 2015.